Krzysztof Kurowski

Deputy Director at Poznan Supercomputing and Networking Center

Ścieżka: Scena główna Online

Krzysztof_Kurowski__photo

Warto wiedzieć:

Info:

Jest Zastępcą Dyrektorem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego IChB PAN. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie informatyki i jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Był aktywnie zaangażowany w wiele projektów badawczo-rozwojowych związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Odbywał staże naukowe na University of Queensland, Argonne National Lab i University of Southern California. Jego działalność badawcza koncentruje się na zaawansowanych symulacjach komputerowych, optymalizacji, planowaniu i efektywnym zarządzaniu zasobami obliczeniowymi i superkomputerowymi. Wyniki jego badań zostały opublikowane w wysoko ocenianych artykułach naukowych i czasopismach. Jest również członkiem wielu rad redakcyjnych i naukowych oraz uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach.

W ostatnim okresie podejmował nowe obszary prac badawczych, w tym: modelowaniu wielkoskalowym i hybrydowymi symulacjami obliczeniowymi HPC GPU/CPU, obliczeniami kwantowymi oraz zaawansowanymi technologiami wizualizacji i wirtualizacji.

Był zaangażowany w wiele projektów badawczo-rozwojowych angażujących różne społeczności naukowe i badawcze, od astrofizyki (EU GridLab), biomedycyny (EU QosCosGrid, MAPPER, VECMA), symulacji klimatycznych (EU ESCAPE), CERN LHC (polski WLCG / PL-Grid) i nauk o życiu (EU Covid-19 Data Portal, ELIXIR-CONVERGE). W ostatnim okresie koordynuje prace związane z instalacją i wykorzystaniem komputerów kwantowych w Polsce w Europie (EuroQCS-Poland, PRACE-LAB2).

Kontakt: