Regulamin konkursu social media

Regulamin

Regulamin Konkursu

“Hasło promujące konferencję #PozitiveTech2022”

 

§ 1

Warunki Ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu "Hasło promujące konferencję #PozitiveTech2022" (dalej: Konkurs) jest Miasto Poznan, pl Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikacja dot. Konkursu prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Konkurs trwa od 21.11.2022 r. do 22.11.2022 r. godz. 23:59 (dalej: Okres trwania Konkursu), przy czym datą zakończenia Konkursu jest dzień opublikowania wyników następujący w terminie dwóch dni od zamknięcia możliwości przesyłania zadań konkursowych.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego zaakceptowanie (czego poświadczeniem jest zaznaczenie stosownego pola pod formularzem zapisu) i wykonanie zadania stawianego uczestnikom Konkursu.
 6. Regulamin reguluje:
 7. zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
 8. prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik). Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin
 9. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem https://pozitive.tech od 21.11.2022 r.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2022.888).

  §  2

Uczestnik Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące przesłanki:
 2. Jest pełnoletnia w rozumieniu art. 10 § 1 i 11 Kodeksu Cywilnego, czyli ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. Dokonała prawidłowo i zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zgłoszenia konkursowego
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uzależnione od łącznego spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków zawartych w § 2 ust. 1 powyżej.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

 • § 3

Zasady i Cel Konkursu. Zgłoszenie Konkursowe

 

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dodanie komentarza z hasłem reklamującym konferencję #PozitiveTech2022 pod postem konkursowym.
 2. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi poprzez komentarz pod postem konkursowym w dniu 22.11.2022 r.
 4. Zgłoszenia Konkursowe złożone w inny niż wskazany powyżej sposób są nieważne i nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 6. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.

 

 • § 4

Sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie pod uwagę pomysłowość i kreatywność, którą Uczestnicy wykażą się w odpowiedzi na pytanie konkursowe przekazane im w toku Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z 2 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 osoby stanowiące reprezentantów Organizatora: Justyna Płoszczyca i Diana Stashevska
 3. Zmiana w składzie osobowym Komisji Konkursowej nie ma wpływu na przebieg Konkursu i nie stanowi żadnej podstawy do zmiany decyzji Komisji Konkursowej.
 4. Komisja Konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę jedynie prawidłowo i terminowo dokonane Zgłoszenia Konkursowe.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę w komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego.

 

 • § 5

Nagrody

 

 1. Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową jako zwycięzcy będą mieli możliwość wygrania następującej nagrody:
 2. Udział w Networking & After Party, które odbędzie się 24.11.2022 r. od godz. 16:00 w eN studios przy ul. Głogowskiej 216 w Poznaniu
 3. Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru Zwycięzcy, przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu dokona ogłoszenia wyniku, w terminie i w sposób wskazany w § 3 ust. 4.
 4. Komisja kontaktuje się ze Zwycięzcą za pomocą aplikacji Messenger. W przypadku braku odpowiedzi Zwycięzcy w terminie 7 dni kalendarzowych, Organizator przechodzi do procedury wskazanej w ust. 5.
 5. Nagrody przewidziane w Konkursie i wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają wymianie na żadne inne rzeczy, w szczególności Nagrody nie mogą być przyznane w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 6. Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, brak reakcji na informację opublikowaną przez Organizatora w komentarzu, oznacza,że prawo do Nagrody przepada, a Zwycięzcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora Konkursu.
 7. Tytuł Zwycięzcy Konkursu i wiążąca się z nim Nagroda nie mają charakteru przechodniego i nie mogą zostać przyznane innej osobie, nawet w przypadku jeżeli Zwycięzca zrzeknie się nagrody, zdecyduje się z niej nie skorzystać, czy też nie będzie prowadził żadnego kontaktu z Organizatorem zgodnie z ust. 3 i 5.
 8. Organizator będzie wypełniał obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do nagród przekazanych Zwycięzcom Konkursu.

 

 • § 6

Dane osobowe

 

 1. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, Facebook, ani inne portale i podmioty z nimi związane. Portal jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Portale są wykorzystywane przez Organizatora jedynie do celów promocyjnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jednoznacznie stanowi, że w przypadku zostania Zwycięzcą wyraża on zgodę na publikację jego imienia i nazwiska
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator pełniąc funkcję Administratora zobowiązuje się do wykorzystania pobranych w celu realizacji Konkursu danych jedynie w tym celu oraz zachowania wszelkiej należytej staranności zapobiegającej dostępowi do nich osób nieupoważnionych.
 4. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na powyższych zasadach. Oświadcza także, że został poinformowany o przysługujących mu prawach przysługujących z tytułu obrotu jego danymi osobowymi.
 5. Uczestnik jako osoba, której dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz wspólnotowego ma prawo do przejrzystego informowania o przetwarzanych danych, dostępu do nich, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 • § 7

Inne Postanowienia

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym czasie, bez podawania przyczyn.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcy odbiór Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu mailowego Uczestnika Konkursu lub zmiany innych danych (w tym także utraty dostępu do konta, za pośrednictwem którego opublikowano Zgłoszenie) – uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi informacji o nagrodzie lub pobrania od niego danych pozwalających na odbiór Nagrody. W każdym z takich przypadków Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.
 6. Wszelkie niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość będą skutkowały dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu.
 7. W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym i nie rodzi po stronie Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu wykluczenia go z Konkursu.